0

ข้อมูลและพฤติกรรม ผู้ใช้งาน Facebook ในประเทศไทย

Social Network มีการใข้งานที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบการให้บริการมีหลากหลายเว็บไซต์ด้วยกัน เช่น My space Facebook hi5 แต่เว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมและมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก คือ Facebook ซึ่งบทความนี้เราขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ในการใช้งาน Facebook ของคนไทย ที่แสดงข้อมูลและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน Facebook ในประเทศไทย ดังข้อมูลตามภาพประกอบดังต่อไปนี้

เลือกชมภาพใหญ่

แหล่งอ้างอิง ข้อมูลจากการศึกษาอิสระหัวข้อ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความภักดีของผู้ใช้บริหาร กรณีศึกษาสื่อโฆษณาออนไลน์ใน Facebook” โดยนายศรุจ ชววิสุทธิกูล ปริญญาการจัดการมหาบัญฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Filed in: News Tags: , , , ,

Get Updates

Share This Post

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Submit Comment

© 3916 ข่าวไอที. All rights reserved.